Privacyverklaring

Privacyverklaring Meinema Rijopleiding
Wij zijn Meinema Rijopleiding. Wij hechten veel waarde aan jouw privacy en persoonlijke levenssfeer. Voor de uitvoering van onze taken en doelen hebben wij (soms) jouw persoonsgegevens nodig. Onze privacyverklaring is bedoeld om jou te informeren en uitleg te geven over welke gegevens wij gebruiken, welke doelen wij hebben vastgesteld voor het gebruik van jouw persoonsgegevens, met welke reden wij gebruik mogen maken van jouw persoonsgegevens, hoe lang wij jouw persoonsgegevens bewaren en of, en zo ja, met wie wij jouw gegevens delen. Wij behandelen jouw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Relevante Wetgeving).
Wie zijn wij
Meinema Rijopleiding is een rijschool voor het behalen van het B rijbewijs en is een éénmanszaak.
Persoonsgegevens
Met het begrip “persoonsgegevens” wordt de informatie bedoeld waarmee jij als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving. In deze privacyverklaring worden alle handelingen met betrekking tot het gebruik van jouw persoonsgegevens verwoord met het begrip “verwerken”.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou
Wij verwerken niet zomaar alle persoonsgegevens. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die nodig zijn. De volgende persoonsgegevens verwerken wij van jou:
voornaam,

  • tussenvoegsel,
  • achternaam,
  • leeftijd,
  • geboortedatum,
  • adres,
  • woonplaats,
  • telefoonnummer.

Het verwerken van deze persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te met jou te kunnen sluiten. Het verstrekken van deze gegevens is voor jou niet verplicht. Op het moment dat jij jouw persoonsgegevens niet aan ons verstrekt, heeft dat tot gevolg dat wij geen examens voor jou kunnen aanvragen.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens met de volgende doelen
Wij hebben binnen onze organisatie een aantal doelen vastgesteld waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken. Voor de volgende doelen verwerken wij jouw persoonsgegevens:
Het ophalen en afzetten van leerlingen

Het versturen van facturen

Examens aanvragen CBR
Mocht het voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens voor een ander doel verwerken, dan informeren wij jou vóóraf over dit andere doel en alle relevante informatie hierover. Voor meer uitleg over onze doelen kun je contact met ons opnemen.
Waarom mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken
Wij mogen jouw persoonsgegevens niet zomaar verwerken. De reden dat wij jouw persoonsgegevens mogen verwerken is dat jij als betrokkene toestemming hebt gegeven voor het verwerken van jouw persoonsgegevens en zijn jouw persoonsgegevens noodzakelijk voor de overeenkomst die wij met jou sluiten.
Ben je onder curatele gesteld, is er een bewind of mentorschap ingesteld of ben je jonger dan 16 jaar? Dan moet jouw wettelijk vertegenwoordig ook toestemming geven voor het gebruik van jouw persoonsgegevens. Zonder deze toestemming mogen wij jouw persoonsgegevens niet verwerken.
Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens
Wij mogen jouw persoonsgegevens niet langer verwerken dan wij ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder in onze privacyverklaring hebben omschreven. Na verval van dit doel en of de noodzaak om nog langer jouw persoonsgegevens – voor dit doel – te verwerken zullen wij jouw persoonsgegevens vernietigen. Wij verwerken jouw persoonsgegevens zolang als de opleiding duurt.
Wie ontvangen jouw persoonsgegevens
Wij delen jouw persoonsgegevens met andere partijen. Met deze partijen spreken wij af dat zij jouw persoonsgegevens zorgvuldig behandelen. Zij zullen de persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor wij de persoonsgegevens van jou hebben gekregen. Wij delen jouw persoonsgegevens met het CBR.
Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen. Indien wij gebruik maken van een partij die jouw persoonsgegevens voor ons verwerkt, sluiten wij met deze partij een verwerkersovereenkomst af.
Wijziging van de privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Als wij de privacyverklaring in belangrijke mate veranderen zullen wij hier melding van maken. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan onze website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.
Jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens
De persoonsgegevens die wij van jou hebben verzameld, zijn van jou persoonlijk. Daarom heb jij de volgende rechten:
Het recht om jouw toestemming in te trekken
Jij hebt het recht om de toestemming die je hebt gegeven voor het mogen verwerken van jouw persoonsgegevens intrekken. Vanaf dat moment mogen wij, zonder andere grond, jouw persoonsgegevens niet meer verwerken. Tot het moment dat jij jouw toestemming in trekt hebben wij jou persoonsgegevens wel mogen verwerken.
Het recht van inzage
Op jouw verzoek zullen wij jou meedelen of er wat, en zo ja wat er, met jouw persoonsgegevens is gebeurd. Wij zullen jou dan informatie geven over de doeleinden waarvoor jouw persoonsgegevens zijn gebruikt, welke persoonsgegevens zijn gebruikt en wie de ontvangers zijn of worden van jouw persoonsgegevens. Ook, als dat kan, zullen wij jou meedelen welke periode jouw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen of op basis waarvan die periode wordt bepaald.
Recht op rectificatie
Zijn jouw persoonsgegevens niet juist of niet compleet? Neem dan contact met ons op. Wij zullen dan zo snel mogelijk jouw gegevens verbeteren of aanvullen. Wij laten dit ook de ontvangers van jouw persoonsgegevens weten.
Recht op het wissen van jouw persoonsgegevens
Op jouw verzoek zullen wij zo snel mogelijk jouw persoonsgegevens wissen. Hier zijn slechts enkele uitzonderingen op.
Op het moment dat wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de doelen die wij hierboven hebben beschreven verwijderen wij jouw persoonsgegevens. Ook als wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig hebben verwerkt of verkregen verwijderen wij jouw persoonsgegevens. Wij laten dit ook de ontvangers van jouw persoonsgegevens weten.
Recht op beperking van de verwerking
In een aantal situaties heb jij het recht om het verwerken van jouw persoonsgegevens te beperken. Wil je hier een beroep op doen of meer informatie? Neem dan contact met ons op. Wij laten dit ook de ontvangers van jouw persoonsgegevens weten.
Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Op jouw verzoek verschaffen wij jou inzicht in de persoonsgegevens die wij van jou hebben. Daarnaast heb jij het recht om deze persoonsgegevens aan een ander door te geven. Mocht het voor ons mogelijk zijn, dan kunnen wij jouw persoonsgegevens ook rechtstreeks doorsturen.
Recht om een klacht in te dienen
Jij hebt als betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Dit kan bij de: Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
Mededeling van een inbreuk in verband met persoonsgegevens van betrokkene
Op het moment dat er een datalek heeft plaatsgevonden en dit een hoog risico voor jou meebrengt, delen wij jouw dit zo snel mogelijk mee. Hier zijn uitzonderingen op. Wil jij hier meer over weten? Neem dan contact met ons op.
Onze contactgegevens
Wil je gebruik maken van jouw bovenstaande rechten, heb je een vraag of vind je iets onduidelijk? Via onderstaande gegevens kan contact met ons worden opgenomen.

Meinema Rijopleiding

Fockemastraat 16

9101AN, Dokkum

Telefoon: 06 24 27 92 23

E-mailadres: keesmeinema@live.nl

Website:www.meinemarijopleiding.nl

KvK nummer: 65150996