Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Meinema rijopleiding

 

Artikel 1.  Algemeen.
Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van de rijopleiding categorie B en de daarbij behorende CBR/ BNOR praktijkexamens.
Zij zijn van toepassing op rijinstructeurs die bij autorijschool Kees Meinema de rijopleiding verzorgen.

 

Artikel 2. Verplichtingen van de autorijschool.
1.    Rijinstructie wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de voorschriften van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).
2.    De cursist krijgt zoveel mogelijk les van dezelfde instructeur.
3.    De tijdsduur van de te geven rijles, zoals aangegeven in de lesovereenkomst, wordt volledig benut voor het geven van rijinstructie.
4.    De cursist die via de rijschool het examen heeft aangevraagd, heeft beschikking over hetzelfde les(motor)rijtuig als waarin hij/ zij de rijinstructie heeft gekregen.
Bij noodzaak wordt er een vervangend motorrijtuig van hetzelfde of gelijkwaardige type geregeld.
5.    De cursist heeft de mogelijkheid een Intake / proefles af te leggen.
6.    De genoemde Intake / proefles is vrijblijvend.
7.    De rijschool heeft een rijschoolpolis afgesloten.

 

Artikel 3. Verplichtingen van de cursist.
1.    De cursist dient zich te houden de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles.
Door de rijinstructeur wordt een wachttijd van 10 minuten in acht genomen.
2.    Bij niet nakomen van afgesproken rijles zonder tijdige afzegging, wordt de volledige lesprijs in rekening gebracht.
3.    Bij verhindering van de afgesproken rijles dient minimaal 48 uur van tevoren aan de rijinstructeur te worden gemeld. (zondagen, alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend).
4.    De cursist dient alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen.
5.    Ook dient het lesschema (in overleg met rijinstructeur) over het aantal te volgen rijlessen per week tot de datum van het rijexamen te worden nageleefd.

 

Artikel 4. Betalingsregeling.
1.    De cursist is verplicht het overeengekomen bedrag voor de rijopleiding voor de afgesproken datum te voldoen. Eerste deel voor aanvang en tweede deel op de helft van de opleiding.
2.    De betaling gaat per overmaking van bank  aan de rijschool of contant.
3.    De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen. De cursist heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst te ontbinden van welke
bevoegdheid hij gebruik kan maken tot 2 weken na kennisneming van de prijsverhoging.
4.    De cursist is in gebreke wanneer de betaling niet voor de afgesproken datum aan de rijinstructeur is voldaan, zonder dat enige aanmaning vereist is.
5.    Bij niet tijdige betaling is de rijschool gerechtigd de rijlessen en het reserveren van het examen te staken.

 

Artikel 5. Rijopleiding.
De rijopleiding omvat rijlessen:
Gegeven door bevoegde rijinstructeurs, met een tijdsduur van minimaal 60 minuten, die volledig worden benut voor het geven van rijinstructie, voor cursisten die bevoegd zijn om te rijden,
voor cursisten van 16,5 jaar en ouder.

 

Artikel 6. Praktijkexamen.
1.    Indien het praktijkexamen wegens slechte weersomstandigheden door het CBR wordt uigesteld, brengt de rijschool de gemaakte kosten voor eventuele extra rijlessen bij de cursist in
rekening.
2.    De cursist is bij uitstel van het praktijkexamen geen kosten verschuldigd als hij/ zij het praktijkexamen niet kan afleggen, doordat
a.    de cursist vanwege ziekte niet in staat is om het examen af te leggen en hij/ zij dit d.m.v. een doktersverklaring binnen 7 dagen na examendatum aan de rijschool kan aantonen.
Wel moet dan €16,50 annuleringskosten aan het CBR worden betaald.
b.    een familielid tot en met de tweede graad van de cursist of van de rijinstructeur is overleden binnen4 dagen voor het praktijkexamen of op de dag van het praktijkexamen wordt
begraven.
c.    het lesvoertuig of een ander lesvoertuig op het praktijkexamen niet ter beschikking is.
d.    het lesvoertuig door de examinator wordt afgekeurd. De rijschool zorgt er in dit geval voor dat zonder extra kosten een nieuw praktijkexamen wordt aangevraagd.
3.    Voor een spoed praktijkexamen voor studie, werk of vertrek naar het buitenland brengt de Rijschool €25,- administratiekosten in rekening.
4.    Indien de Rijschool voor de cursist het praktijkexamen heeft gereserveerd dient hij/ zij zelf voor de benodigde documenten zorg te dragen.

 

Artikel 7. Examengeld.
Bij aanvraag van het praktijkexamen dient het examengeld overgemaakt te zijn op de rekening van de Rijschool of contant te worden voldaan.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid.
1.    De cursist is niet aansprakelijk voor schaden van derden als gevolg van botsing, aan- of over rijding tijdens de proefles, rijles en het praktijkexamen.
2.    De Rijschool is niet aansprakelijk voor schaden die het gevolg zijn opzet en/ of grove schuld van de cursist door het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de
rijvaardigheid beïnvloeden.
3.    De Rijschool is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiële consequenties indien de cursist, ondanks zijn/ haar eigen verklaring, onbevoegd is het lesvoertuig te besturen.

 

Artikel 9. Beëindiging rijopleiding.
1.    Indien de Rijschool haar verplichtingen niet nakomt kan de cursist zonder kosten stoppen met de rijopleiding.  De Rijschool zal het verrekenbare tegoed binnen 14 dagen aan de cursist
betalen.
2.    De cursist kan schriftelijk de rijopleiding beëindigen om dusdanig dringende reden(en) dat van hem/ haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden de rijopleiding te continueren.
De Rijschool zal in dit geval het tegoed minus betaalde examengelden en administratiekosten binnen 14 dagen aan de cursist betalen.

 

Artikel 10. Klachtenregeling.
1.    Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11.  Privacy wetgeving. AVG.
1.    de Rijschool heeft gegevens nodig van de cursist om te factureren
en examens aan te vragen.
2.    De gegevens die de Rijschool nodig heeft zij naam, adres en geboortedatum.
3.    als de opleiding van de cursist is afgerond worden de gegevens
binnen 7 dagen vernietigd.